ทรูเผยดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด 3.50-5.05% ขายผู้ลงทุนทั่วไป คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 7-9 พ.ย.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กลุ่มทรูผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.50-5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

น.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 5/2565 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (“บวก”) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 5/2565 เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35%ต่อปี

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี

4.หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.05% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลังจากนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือหรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMBThai Digital Banking

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิรับการจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

และแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท